16. 9500. 14. 7. 30. 310.

https://www.youtube.com/watch?v=cUK2_YtXM5I