20, 8, 1030, 50, 55, 50, 55, yaugi, 3.3, 50, 3.3, 19, 5, 24, 24, 6.5, 50, 720, 6.

https://www.youtube.com/watch?v=TvPot6PwEJU