1, 14, 50.

https://www.youtube.com/watch?v=Bbm8KvMS_4U