1.5, 10, 19.

https://www.youtube.com/watch?v=mZtFxb0dlIY