12. 378.

https://www.youtube.com/watch?v=uGz6oSHaeoM