2, 250, 200, 180, 10, 9.

https://www.youtube.com/watch?v=PIFHYTByu84