2, 1.8, 1.6, 34.5, ‘.4, 3.2, 7.

https://www.youtube.com/watch?v=XC9duiax8hE