9, 60, 80, 312, 60, 80, 312, 200, 5.

https://www.youtube.com/watch?v=CdwsMYosTNE