Thank you. Music.

https://www.youtube.com/watch?v=v5OL02iZczQ