12. 13. 360. 36. 13. 19.

https://www.youtube.com/watch?v=zgZKDI4cyxQ