49, 14.72, 13.62, 15.97, 18.

https://www.youtube.com/watch?v=0g74uIxuOKo