59, 1.89, 1.7, 2.

https://www.youtube.com/watch?v=xKm9pQvYJDo