28. 71000. 85. 385. 340. 7.

https://www.youtube.com/watch?v=aMIhNXLmhv8