5, 14, 14, 240, 5, 5G, 5G, 315, 9200, 12, 2025, 10, 10, 120, 100, 40, 40, 80, 80, 200, 150, 50, 4, 4, 100, 4, 2000, 21, 2023, 2700, 1000, 70, 80, 10, 70, 80, 3000, 3000, 3000, 20: 25. 7. 7.

https://www.youtube.com/watch?v=mOGAxJuMMhY