48, 521, 150, 440, 64, 1340, 310, 150, 100, 7.3, 12.8, 360, 15, 74, 27pams, 12, 5, 10, 80, 50, 80, 100, 10, 3.

https://www.youtube.com/watch?v=tDZ6kEwAH14